Portfolio: Ervaringen Bureau

Procesbegeleiding overheidsprojecten
  • Begeleiding en advisering Projectbureau Westergasfabriek Amsterdam (ontwikkeling gebied industrieel erfgoed, uitzetten van strategie, ondersteuning organisatie, begeleiding prijsvraag herinrichting park, leiding communicatie ondermeer politiek, inspraakgroepen en verenigingen, hoorzittingen, begeleiding verzelfstandiging exploitatie (Programmering en Verhuur), coaching directie.
  • Advisering herinrichting entreegebied Amsterdamse Bos (begeleiding strategie diverse overheden en inspraakgroepen, organisatie sessies en expertmeetings)
  • Bijdrage informatiebijeenkomsten Hoge Snelheidslijn Oost: strategie, training medewerkers
  • Bijdrage advisering strategie en opleiding, coaching team en teamleden individueel, advisering directie en training (presentatie en onderhandelen) Project Mainport Ontwikkeling Rotterdam.
  • Totale advisering en begeleiding van het Nifarp, platform organisatie van Nederlandse lucht en ruimtevaartindustrie inzake de verwerving van de ontwikkelingsorder van de Joint Strike Fighter (strategieontwikkeling en fasering en tempohantering van proces, bijeenhouden van de organisatie, communicatie met ondermeer politiek, defensie organisatie, opleidingsinstituten, hantering van media, begeleiding en uitvoering communicatie, benadering en hantering media, ontwikkeling van eigen communicatiemiddelen).
  • Advisering en assistentie Raad voor Cultuur bij motivatie van wethouders cultuur in Nederland in bewustwording over cultuurpolitiek en bijdrage aan de Cultuurnota. (organisatie en voorzittersschap van groot congres in de Doelen in Rotterdam).
  • Begeleiding directieteam Gemeentelijk Vervoersbedrijf. Ondersteuning management in managementtaken in de diverse bedrijfsonderdelen, ontwikkeling strategie, boardroomadvisering met betrekking tot mogelijke verzelfstandiging en strategie, trajecten interne en externe communicatie, training en coaching directieleden, bemiddeling B & W Amsterdam en directie, bemiddeling centrale ondernemingsraad en directie.
  • Lidmaatschap bestuur Stichting Doen
  • Lidmaatschap Commissie Aanwinsten Stedelijk Museum Amsterdam in opdracht van Burgemeester en Wethouders.
  • Susanne Piet is gespecialiseerd in het coachen van colleges van Burgemeester en Wethouders van verschillende grote en middelgrote gemeentes in hun publieke optreden: hoorzittingen, informatiebijeenkomsten, omgang met de media, crisiscommunicatie. Zij adviseert in de strategie, coacht de teams en geeft trainingen.
Uitgewerkte case:
Westergasfabriek
Het terrein van de Westergasfabriek bevindt zich aan de Haarlemmerweg in het Stadsdeel Westerpark Amsterdam. Het terrein beslaat een oppervlak van circa 14 hectare. Hierop bevindt zich een uniek industrieel complex van circa 18 gebouwen waaronder 16 rijksmonumenten. Het fabriekscomplex uit 1885 verloor zijn functie toen begin jaren 60 in Slochteren aardgas werd ontdekt. Na vertrek van het Energiebedrijf in 1992 werden de gebouwen in tijdelijke verhuur gegeven om dit cultureel erfgoed op de culturele kaart te zetten, dit leidde tot oprichting van het Projectbureau. De succesformule moest worden gecontinueerd en de organisatie moest omgaan met het gegeven van Tijdelijke Invulling.
Op dit moment is het Adviesbureau te hulp geschoten. Het begeleidde in een visie op de verhuur (zowel tijdelijke als permanente huurders) en de evenementen, in gebouwen en openbare ruimte. Het begeleidde de organisatie in het opzetten van structuur en werkwijze, het hanteren van vraagstukken met betrekking tot veiligheid en vergunningen, en het formuleren van een culturele visie. De sondering daarvan in een expertmeeting leidde tot het besluit van de Gemeente Amsterdam tot verstrekking van ruim vijftig miljoen gulden voor herinrichting van de openbare ruimte. Dit stuk is bovendien een belangrijk document geworden in het toen beoogde verzelfstandigingsproces, want in 1996 is tussen Stadsdeel Westerpark en de MAB BV een intentieovereenkomst gesloten om onderzoek te plegen naar de haalbaarheid van renovatie en exploitatie van de bebouwing van de Westergasfabriek.
Intussen werd voor de herinrichting van het park (waarvan het Stadsdeel eigenaar bleef)een prijsvraag uitgeschreven en vereiste communicatie gepleegd met omwonenden, buurtverenigingen, belangengroeperingen, politieke partijen en media. Het adviesbureau dr Susanne Piet bv heeft de strategie mede ontwikkeld en uitgevoerd met organisatie, inrichting en leiding van expertmeetings, juryvoorzitterschap, expositie, reeksen gesprekken in de wijk, hoorzittingen, persconferenties. In samenwerking met de projectbureaudirectie is een boek verschenen (in de boekhandel verkrijgbaar) Een Park voor de 21ste eeuw (Evert Verhagen & Susanne Piet).
In 2000 is MAB BV middels afkoop erfpacht eigenaar geworden van de bestaande gebouwen wat een verzelfstandiging te gevolge had van de organisatie tot Beheers en Exploitatiemaatschappij Westergasfabriek.
In de nieuwe structuur heeft het adviesbureau geadviseerd in strategie, inhoud van werkzaamheden, verhuurbeleid en communicatie. Een adviescommissie is opgericht. Persoonlijke coaching van de directie, alsmede advisering in de overbrugging tijdens de verbouwing en parkaanleg (crisiscommunicatie inzake gifvondsten, afslanking van de organisatie en dergelijke, opbouwen van een adviespoot) behoorden tot de werkzaamheden.
Het Westergasfabrieksterrein is op het ogenblik zo goed als gesloten wegens werkzaamheden. De directie zit tijdelijk in een schoolgebouw in de buurt. Inmiddels richt de begeleiding zich op de continuering van de relaties, op de voorbereidingen van het openingsfeest en de dan weer op te bouwen organisatie.